CONTACT

Address: 3115 East Victory Dr.

City: Savannah, GA 31404-4527

Phone: 912-354-4014

Email: kimsnguyen@juno.com

 

© 2015 Sts. Peter and Paul | Savannah | GA

"Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. MÁTTHÊU 28:19

 

BAN HÀNH GIÁO NHIỆM KỲ 2019 - 2021

CHỦ TỊCH

Tống Việt Thi

PHÓ CHỦ TỊCH NỘI VỤ

Nguyễn Anh Tuấn

PHÓ CHỦ TỊCH NGOẠI VỤ:

Nguyễn Kinh Luân

THƯ KÝ

Trần Thu Hằng

PHỤNG VỤ

Trần Xuân Hoàng

Vũ Đình Tuấn

Trần Vũ

Trương Minh Hoàng

Phạm Văn Thông

THỦ QUỸ

Trần Thị Lụa (Tường)

KINH TÀI

Trần Lệ Thanh

Võ Kim Phước

BẢO TRÌ CƠ SỞ

Lê Thanh Phương

Tống Việt Thi,

Nguyễn Anh Tuấn

Phạm Văn Chương

Trần Vũ

THÔNG TIN, VĂN NGHỆ & HỘI CHỢ

Nguyễn Kinh Luân

Tống Viết Thi

Phạm Văn Chương

Đặng Văn Vinh

                          Trương Minh Hoàng

                            KỸ THUẬT

Nguyễn Anh Tuấn

Vũ Đình Tuấn

NHU YẾU PHẨM

Trần Thị Lụa

Trần Lệ Thanh

THÀNH VIÊN

Bà Trần Thu Hằng                          224-4791

Ông Trần Xuân Hoàng                    441-5218

Anh Nguyễn Kinh Luân                   484-3169

Bà Trần Thị Lụa (Tường)                 224-7639

Bà Võ Kim Phước                           224-7550

Ông Lê Thanh Phương             404-455-8972

Bà Trần Lệ Thanh                           844-7183

Ông Tống Việt Thi                          659-3659

Ông Vũ Đình Tuấn                          414-1300

Ông Nguyễn Anh Tuấn (John)          856-0763

Ông Đặng Văn Vinh                            224-0558

Ông Phạm Văn Thông                               704-1743

Ông Phạm Văn Chương                            604-6384

Ông Trương Minh Hoàng                           257-3430

Ông Trần Vũ                                       518-350-8240

ĐOÀN THỂ

Nguyễn Quyền (TNTT)                        344-0204

Minh Andy Hoàng (TNTT)                    695-5466        

Điều Phạm (ca đoàn)                           312-0387         Đặng Văn Sơn (Đền Tạ)                      308-4612

Chị Trinh (Các Bà Mẹ)                         414-9516        

 

Members of Parish Finance Committee include Felix Maher, Thu Le, Samantha Ngo and Hoang Tran

 

EN: Tiếng Anh | VN: Tiếng Việt

NGÀY LỄ

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY 

CHÚA NHẬT

Không có lễ ban sáng
8:30 am (EN)  
8:30 am (EN)  

8:30 am (EN)  
8:30 am (EN)  

7:30 pm (VN)  Lễ tối
10 am (VN)  Lễ sáng

8:30 am (EN)  Ý lễ cho cả giáo xứ

10 am (VN)  Ý lễ cho cả giáo xứ

 

BẢN TIN GIÁO XỨ

  Nhấn vào đây để vào trang Bản Tin Giáo Xứ

LỊCH SINH HOẠT

TNTT & GIÁO LÝ 2019-2020

Nhấn vào đây để xem Lịch Sinh Hoạt TNTT & Giáo Lý

HỘI TRƯỜNG 

  Nhấn vào đây để đăng ký xử dụng Hội Trường
Hoi Truong.jpg
 

Language: