top of page

"Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. MÁTTHÊU 28:19

Ban Hành Giáo

BAN HÀNH GIÁO NHIỆM KỲ 2022 - 2024

CHỦ TỊCH

Đặng Văn Vinh

PHÓ CHỦ TỊCH NỘI VỤ

Lê Thanh Phương

PHÓ CHỦ TỊCH NGOẠI VỤ

Tống Việt Thi

THƯ KÝ

Tạ Thu Hằng

PHỤNG VỤ

Vũ Đình Tuấn

Trần Xuân Phụng

Phạm Văn Thông

THỦ QUỸ

Trần Thị Lụa (Tường)

KINH TÀI

Trần Lệ Thanh

Trần Huân

Nguyễn Đức Yên

BẢO TRÌ CƠ SỞ

Lê Thanh Phương

Nguyễn Minh Tiến

  Nguyễn Văn Phước

THÔNG TIN, VĂN NGHỆ & HỘI CHỢ

Nguyễn Kinh Luân

                            KỸ THUẬT

Nguyễn Anh Tuấn

Vũ Đình Tuấn

NHU YẾU PHẨM

Trần Thị Lụa

Trần Lệ Thanh

THÀNH VIÊN

Bà Tạ Thu Hằng

Ông Trần Huân

Ông Nguyễn Kinh Luân

Bà Trần Thị Lụa (Tường)

Ông Lê Thanh Phương

Bà Trần Lệ Thanh           

Ông Tống Việt Thi         

Ông Phạm Văn Thông

Ông Nguyễn Minh Tiến

Ông Vũ Đình Tuấn

Ông Đặng Văn Vinh

Ông Nguyễn Đức Yên

Ông Trương Minh Hoàng

Ông Trần Xuân Phụng

Ông Nguyễn Văn Phước

Ông Trần Vũ

                     

ĐOÀN THỂ

Nguyễn Mỹ Hạnh (TNTT)                                Điều Phạm (ca đoàn)                           

................ (Đền Tạ)                      

Chị Trinh (Các Bà Mẹ)                                 

 

Members of Parish Finance Committee include Felix Maher, Thu Le, Samantha Ngo and Hoang Tran

Ngày Lễ

EN: Tiếng Anh | VN: Tiếng Việt

NGÀY LỄ

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY 

CHÚA NHẬT

Không có lễ ban sáng
8:30 am (EN)  
8:30 am (EN)  

8:30 am (EN)  
8:30 am (EN)  

7:30 pm (VN)  Lễ tối
10 am (VN)  Lễ sáng

8:30 am (EN)  Ý lễ cho cả giáo xứ

10 am (VN)  Ý lễ cho cả giáo xứ

Bản Tin Giáo Xứ

BẢN TIN GIÁO XỨ

  Nhấn vào đây để vào trang Bản Tin Giáo Xứ

LỊCH SINH HOẠT

TNTT & GIÁO LÝ 2019-2020

Nhấn vào đây để xem Lịch Sinh Hoạt TNTT & Giáo Lý

HỘI TRƯỜNG 

  Nhấn vào đây để đăng ký xử dụng Hội Trường
Hoi Truong.jpg

Theo

CHÚA GIÊSU

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ TÂN TÒNG

Bạn không phải là Công Giáo nhưng đã nghe được lời mời gọi của Chúa trong tâm hồn, và bạn khao khát được gia nhập Giáo Hội Công Giáo để trở thành con cái của Chúa. Hãy theo học khoá Giáo Lý Tân Tòng, lớp này sẽ chuẩn bị cho bạn sẵn sàng để gia nhập đoàn chiên của Chúa Giêsu. Nhấn vào nút dưới để tìm hiểu thêm về khoá học này.

Giáo Lý Tân Tòng

Language:

bottom of page